tietoa ja ohjeita

Uudet kotisivut

Syykuussa 2017

Koulun uudet kotisivut avautuvat syyslukukaudella 2017. Tästä johtuen emme päivitä kaikkea enää näille sivuille. Saatte päivitetyn lukuvuositiedotteen sähöisesti Wilman kautta ennen kuin uudet sivut avautuvat.

Yhdessä Ylästön koulussa

Lukuvuosi 2017-2018

Alla on koulumme lukuvuositiedote lukuun ottamatta niitä tietoja, jotka ovat nähtävissä jo muualla kotisivuilla. Tiedote on nähtävissä myös Wilmassa elokuussa.

Hyvät huoltajat

Tähän lukuvuosioppaaseen on koottu olennaisia tietoja koulun arjesta. Toivomme, että säilytätte oppaan koko lukuvuoden ajan. Jotkut tiedot saat-tavat vuoden kuluessa muuttua, mutta kotisivuiltamme, www.edu.vantaa.fi/ylasto, löytyy ajantasainen tieto.

Koulussa toimii 27 opetusryhmää, joista 3 erityisluokkia. Musiikkiluokka-toiminta alkaa kolmannelta luokalta. Musiikkiluokalle haetaan testien avulla musikaalisesti lahjakkaita oppilaita. Musiikkiluokat ovat alueellisia.

Ylästön koulun oppilaat siirtyvät kuudennen vuosiluokan jälkeen ylä-luokille pääsääntöisesti Vantaankosken kouluun. Lukuvuoden aikana jae-taan Yläkoululaisen opas, jossa on asiasta tarkempia tietoja.

Koulumme oppilasmäärä ylittää reilusti suunnitellun, tätä kirjoitettaessa se on 573. Tilanpuutetta helpottaa se, että voimme käyttää myös Karhuniityn opetustilaa.

Lukuvuoden alussa huoltajien yhteystiedot tarkistetaan. Toivomme, että pidätte nämä tiedot ajantasaisina, jos esim. sähköpostisoite tai matkapuhelinnumero muuttuvat.

Hyvää lukuvuoden alkua!

Rehtori

Aamu- ja välipala

Toivomme, että lapset syövät riittävän aamupalan ennen kouluun tuloaan. Lapsilla on mahdollisuus syödä välipalaa kaupunkikortilla koulun ruokasalissa klo 14 välitunnilla. Kaupunkikorttihakemuksen voi täyttää yhteispalvelupisteessä. Koulualueelta ei saa poistua koulupäivän aikana.

Arviointi

Väli- ja lukuvuosiarvioinnin lisäksi koulussamme käydään loka-marraskuussa arviointikeskusteluita, joihin osallistuvat oppilas, huoltaja(t) ja opettaja. Arviointikeskustelut käydään pääsääntöisesti kouluaikana. Kirjallinen väliarviointi toteutetaan joulun alla.

Erityisopetus

Ylästön koulussa on kuusi erityisopettajaa. Laaja-alainen erityisopetus on tarkoitettu kaikille oppilaille. Se toteutetaan erityisopettajan, luokanopettajan ja huoltajan kanssa tai oppilaalle laaditussa oppimissuunnitelmassa sovitulla tavalla. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan samanaikaisopetuksena omassa luokassa, pienryhmässä tai joskus yksilöopetuksena.

Hammashoito

ks. oppilashuolto

Juhlat

Kevät- ja joulujuhlista tiedotetaan myöhemmin.

Järjestyssäännöt

ks. tietoja ja ohjeita

Kiusaaminen

Ylästön koulussa ei suvaita koulukiusaamista. Mikäli tulee ilmi tapauksia, jotka voidaan katsoa kiusaamiseksi (tahallista, toistuvaa ja kohdistuu samaan henkilöön), ne käsitellään ns. KiVa-tiimissä, joka on erityisesti kiusaamisen ehkäisemistä varten perustettu koulun aikuisista muodostettu ryhmä.

Kirjasto

Koulun kirjastosta voi lainata kirjoja luokassa luettavaksi. Kirjastossa käydään aina aikuisen johdolla. Oppilas on velvollinen korvaamaan kadottamansa kirjastokirjan.

Kirjastoauto

Kirjastoauto pysähtyy koulumme pihalla ? (aika vielä epäselvä)

Kotitehtävät

Kotitehtävät ovat osa koulutyötä. Niiden avulla kerrataan ja vahvistetaan tunnilla opittua. Toivomme vanhempien tukevan ja kannustavan oppilaita kotitehtävien säännölliseen ja vastuulliseen tekemiseen. Oppilas on velvollinen selvittämään poissaolonsa aikana tulleet koulutehtävät. Tekemättömät tehtävät suoritetaan läksykerhossa koulupäivän jälkeen.

Koulumatkat

Toivomme, että 1.-2. -luokkien oppilaat eivät kulkisi koulumatkaa polkupyörällä. Muilta osin tieliikennelaki suosittaa käyttämään pyöräilykypärää. Koulun aikana tehtävillä pyöräilyretkillä on aina käytettävä kypärää. Koulun piha-alueella pyöräily on kielletty. Kulkuvälineiden säilytyksessä on syytä noudattaa huolellisuutta. Pyörät on lukittava ja muut tarvikkeet säilytettävä luokassa tai opettajan niille osoittamassa säilytyspaikassa. Kulkuvälineille koulupäivän aikana mahdollisesti sattunut ilkivalta pyritään selvittämään, mutta jos syyllistä ei pystytä osoittamaan, koulu ei vastaa aiheutuneesta vahingosta.

Koulupäivä

Kouluun tullaan aamulla kellon soitua. Koulupäivän jälkeen lähdetään suoraan kotiin. Katso oppituntien alkamis- ja päättymisajat kohdasta tietoja ja ohjeita.

Kummioppilaat

Koulumme viidesluokkalaiset ovat ekaluokkalaisten kummeja. Kummit auttavat yleensä ruokailun opettelussa, opastavat uudessa ympäristössä sekä ovat tukena ja seurana välitunneilla. Opettajat suunnittelevat luokkiensa kummitoiminnan sisältöä vuosittain.

Käyttäytyminen

Oppilaan tulee noudattaa hyviä ja toiset huomioon ottavia käytöstapoja sekä koulussa että kotimatkoilla. Koulun henkilökunta ohjaa oppilaita yhteisvastuullisesti. Ulkovaatteet, kengät ja päähineet jätetään naulakkoon oppituntien ajaksi. Makeiset, purukumit, limut yms. eivät kuulu normaaliin koulupäivään.

Liikuntatunnit

Liikuntatunteja varten oppilaalla on oltava vaihdettava liikunta-asu ja pyyhe. Ulkoliikuntajalkineiden on oltava juoksuun sopivat ja tukevasti jalkaan sidottavat. Liikuntatunnin jälkeen käydään suihkussa. Hiihto ja luistelu kuuluvat opetussuunnitelmaan ja toivommekin, että lapsella olisi vähintään joko sukset tai luistimet talviliikuntaa varten. Luistelussa käytetään kypärää. Myös polkupyörää tarvitaan liikuntatunneilla. Jos oppilas ei voi osallistua liikuntatunnille, hänen on esitettävä opettajalle vanhempien allekir-joittama viesti tai lääkärintodistus.

Loma-anomukset

Toivomme, että perheiden lomamatkat ym. pidemmät järjesteltävissä olevat poissaolot ajoittuisivat koulun loma-aikoihin. Pidempi poissaolo vaikuttaa aina luokan opetusjärjestelyihin. Opettajalla on oikeus myöntää enintään kolme työpäivää kestävä vapautus koulutyöstä. Siitä pidemmistä vapautuksista päättää rehtori. Loma anotaan Wilman kautta. Oppilaan ja huoltajan tulee selvittää, mistä asioista ja tehtävistä loman aikana on huolehdittava.

Löytötavarat

Löytötavarapisteitä on koulun jokaisessa solussa. Arvokkaammat löytötavarat viedään kouluisännälle. Kehotamme nimikoimaan lasten vaatteet.

Matkapuhelimen käyttö

Matkapuhelin on koulussa lapsen omalla vastuulla. Puhelimen käyttö kou-luaikana on kielletty, ellei asiasta ole opettajan kanssa erikseen sovittu. Koulun toivomus on, ettei nuorimmilla oppilailla olisi mukana kallista älypuhelinta ja että puhelimessa olisi riittävät soitonestot. Suositeltavin olisi prepaid-liittymä.

Musiikkiluokat

Musiikkiluokat toimivat vuosiluokilla 3-6. Musiikkiluokille pyritään 2. luokalla musiikkitestien kautta. Seuraava mahdollisuus hakeutua musiikki-luokille on 6. luokan lopussa. Oppilaat opiskelevat 3 tuntia musiikkia viikossa. Ks. musiikkiluokat.

Muutoksia oppilastietoihin

Oppilasrekisteri on pidettävä ajan tasalla. Mikäli oppilasta koskeviin tietoihin tulee muutoksia, muuttuneet tiedot tulee ilmoittaa suoraan koulusih-teerille: Niina Valve puh. 839 34213.

Oppkirjat ja koulutarvikkeet

Oppilaan tulee huolehtia saamistaan koulutarvikkeista ja kirjoista. Toivomme, että kirjat päällystetään. Osa kirjoista kierrätetään seuraavalle luokka-asteelle. Hävinneen, rikkoutuneen tai sotketun kirjan tilalle oppilas on velvollinen hankkimaan uuden.

Poissaolot

Jos oppilaan on pakottavasta syystä oltava poissa koulusta, huoltajalla on velvollisuus ilmoittaa asiasta koululle välittömästi. 1.8.2003 voimaan tulleen lain mukaan opettajan velvollisuus on ilmoittaa oppilaan luvattomasta poissaolosta huoltajalle. Turhilta ilmoituksilta vältytään, kun huoltaja ilmoittaa oppilaan poissaolon syyn koululle mahdollisimman pian. Poissaolot ilmoitetaan sähköisesti Wilman kautta.

Rehtorit

Rehtori Satu Ollila vastaa mm. koulun talousasioista, henkilöstön rekrytoinnista ja oppilaaksi otosta. Apulaisrehtori Merja Kivioja vastaa pääsääntöisesti koulun päivittäisestä työnteosta ja mm. sijaisten hankkimisesta. Vararehtori Heidi Pisilä koordinoi mm. juhlatapahtumat ja välituntivalvonnat.

Ruokailu

Kouluruokailun tavoitteena on harjoitella hyviä ruokailutapoja aterimia käyttäen ja ohjata terveelliseen ravitsemukseen. On tärkeää, että oppilas syö joka päivä kouluaterian. Jos oppilas noudattaa tiettyä ruokavaliota tai jotkut ruoka-aineet ovat hänelle kiellettyjä, oppilaan tulee toimittaa lääkärin tai terveydenhoitajan todistus asiasta suoraan keittiön henkilökunnalle. Kouluateria tyydyttää kolmanneksen oppilaan päivittäisestä ravinnontarpeesta, mikäli hän syö normaalin reilun annoksen.

Soittotunnit

Vantaan musiikkiopisto järjestää koululla soittotunteja pääsääntöisesti koulupäivien aikana. Opetusta saa mm. pianossa, huilussa, klarinetissa, viulussa, kitarassa, sähkökitarassa ja rummuissa. Ilmoittautuminen tapahtuu mielellään jo keväällä, syksyn alussa jaetaan viimeisiä hajapaikkoja. Oppilaat lähtevät oppituntien aikana itsenäisesti tunneilta. Huoltajien velvollisuus on huolehtia, että läksyt ja tehtävät tulevat hoidettua menetetyltä kouluajalta.

Takavarikoidut tavarat

Jos oppilaalta joudutaan ottamaan pois koulutyöhön kuulumaton esine, sen voi noutaa kansliasta koulupäivän jälkeen, ellei opettaja anna muuta ohjetta. Teräaseet ja muut aseet toimitetaan poliisille hävitettäviksi.

Tapaturmat

Jos oppilaalle sattuu koulussa tai koulumatkalla tapaturma, koulun terveydenhoitaja huolehtii hoidosta tai hoitoonohjauksesta koulupäivän aikana. Jos tapaturmasta aiheutuu hoidon tarvetta koulupäivän ulkopuolella, huoltajan tulee viedä oppilas kunnalliseen terveydenhuoltoon. Kaupunki ei korvaa yksityistä hoitoa. Kaikista tapaturmista tehdään vakuutusyhtiötä varten tapaturmailmoitus koulun kansliaan.

Tukiopetus

Perusopetuslaki 16§: ”Opinnoissa tilapäisesti jälkeenjääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville tulee antaa tukiopetusta.” Tukiopetusta voidaan antaa ennakoivana tai jälkikäteen. Luokanopettaja vastaa tukiopetuksen antamisesta. Henkilökohtaisista syistä johtuva poissaolo ei oikeuta tukiopetukseen.

TVT koulussa

Jokainen vantaalainen oppilas saa koulussa oman käyttäjätunnuksen ja salasanan voidakseen käyttää koulun tietokoneita. Salasana on henkilökohtainen. Toisen käyttäjän tunnusten käyttö on kielletty. Saadakseen käyttäjätunnuksen oppilaan ja hänen huoltajansa on luettava käyttäjäsitoumus ja palautettava se allekirjoitettuna opettajalle. Mikäli oppilas ei noudata sitoumuksen ehtoja, käyttöoikeudet voidaan poistaa määräajaksi tai kokonaan. Käytössämme on sähköiset oppimisympäristöt.

Uimaopetus

Vantaan liikuntapalvelut tarjoavat oppilaille uimaopetusta ensimmäisen luokan keväällä, toisen luokan syksyllä, kolmannen luokan keväällä ja neljännen luokan syksyllä.

Vahingot ja ilkivalta

Oppilas on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle aiheuttamansa vahingon, esim. pulpetin kannen kaivertamisen. Myös sellaiset vauriot, jotka ovat syntyneet ei tarkoituksellisesti vaan tuottamuksellisesti on oppilaan korvattava. Tyypillisesti tällainen vahinko on esim. jalkapallon pelaaminen luokassa ja siitä seurannut valaisimen tai huonekalun vaurioituminen tai muu epäasiallinen toiminta. Kummassakin tapauksessa koulun lähettää huoltajalle maksusitoumuskaavakkeen, johon on arvioitu korvaussumma. Sen jälkeen talouspalvelukeskus laskuttaa huoltajia.

Valokuvaus

Luokat ja oppilaat valokuvataan 5.-6.10. ja 9.10.2017. Tarkemmat tiedot lähempänä ajankohtaa.

Vanhempainillat

Koulun yhteiset vanhempainillat: 1, 3 ja 5 -luokat ke 16.8. klo 18-20 ja 2, 4 ja 6 -luokat to 17.8. klo 18-20.

Vanhmepainyhdistys

Ylästön koulun vanhempainyhdistys tukee koulun oppilaita ja osallistuu koulun toimintaan esimerkiksi yhteistyöpäivien ja muiden tapahtumien merkeissä. Lisäksi yhdistys käy säännöllistä vuoropuhelua rehtorin ja muun henkilökunnan kanssa koulun arjesta ja toiminnan järjestämisestä. Yhdistys kerää varoja oppilaiden hyväksi, esimerkiksi stipendeihin ja välinehankintoihin. Lisätietoa: http://ylastovanhemmat.yhdistysavain.fi tai ylasto.vanhemmat@gmail.com. Ks. vanhemmille. Puheenjohtaja Tari Solla.

Välitunnit

Välitunnille lähdetään rentoutumaan ja saamaan raitista ilmaa oppituntien välillä. Välitunti on tarpeen myös luokan tuuletusta varten. Välitunti vietetään ulkona koulun alueella ja sen aikana noudatetaan koulun järjestyssääntöjä.

Wilma

Opettajat syöttävät Wilman kautta arvioinnit ja poissaolot, päivittävät henkilötietoja ja viestivät oppilaiden ja huoltajien kanssa. Huoltajat seuraavat ja selvittävät Wilman kautta oppilaan poissaoloja, viestivät opettajien kanssa ja lukevat koulun tiedotteita. Käyttäjätunnukset postitetaan huoltajille. Uuden käyttäjätunnuksen tai salasanan unohtuneen tilalle saa ottamalla yhteyttä koulun kansliaan.