oppilashuolto

Oppilashuolto

Toimiva arki

Toimiva arki on parasta oppilashuoltoa. Siihen kuuluvat turvalliset oppitunnit ja välitunnit, kouluruokailu, tilojen puhtaus jne. Täten oppilashuolto on kaikkien koulussa työskentelevien tehtävä.

Luonteva yhteydenpito huoltajien ja opettajien välillä luo pohjan hyvälle oppilaantuntemukselle, joka taas on peruste moniammatilliselle oppilashuollolle. Oppilashuollon edustajat arvioivat ja vahvistavat yhteistyössä opettajan kanssa yksilöllisen tuen ja erityispalvelun tarpeen.

Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä YHR

Koulussa toimii yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR), joka seuraa koulun tilannetta rakenteellisesti. Yksittäisten oppilaiden asiaa varten perustetaan kuhunkin tilanteeseen erillinen työryhmä.

YHR:n jäsenet

Ylästön koulun yhteisölliseen hyvinvointiryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, erityisopettajat, terveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja kutsuttuina muita asiantuntijoita.

Opiskelijahuollon toiminta

Opiskelijahuollon aikavaraus on maanantaisin klo 13.15-15, joka on myös yhteisöllisen hyvinvointiryhmän kokoontumisaika.

Psykologi

Koulupsykologin tehtävänä on tukea oppilaan koulunkäyntiä yhdessä kodin ja koulun kanssa. Häneen voi olla yhteydessä lapsen oppimiseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Koulupsykologin työ sisältää oppilaan oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psyykkisen tilanteen arviointia konsultaation, neuvottelujen ja psykologisten tutkimusmenetelmien avulla. Varsinainen hoitotyö ei kuulu koulupsykologin tehtäviin, vaan tarvittaessa koulupsykologi ohjaa asiakkaan parhaiten soveltuvan avun piiriin.

Koulupsykologi on Ylästön koululla tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin.

Koulupsykologi Kati Pekkala, puh. 0438259023, kati.pekkala@vantaa.fi

Kuraattori

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä, jos oppilaalla on vaikeuksia, jotka liittyvät koulunkäyntiin, käyttäytymiseen, ystävyyssuhteisiin, koti- tai perhetilanteeseen tai vapaa-ajan viettoon. Koulun sosiaalityöntekijänä kuraattori tukee oppilaiden sosiaalista kasvua ja kehitystä. Ylästön koulun kuraattori Jane Pihlaja on paikalla maanantaista torstaihin.

Kuraattori Jane Pihlaja, p. 040 5102379, jane.pihlaja@vantaa.fi

Terveydenhoito

Kouluterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Määräaikaiset terveydenhoitajan tekemät terveystarkastukset toteutetaan jokaisella vuosiluokalla. Koululääkärin tarkastus on 1. ja 5. luokan oppilailla.

Kouluterveydenhuollossa hoidetaan koulussa ja koulumatkalla sattuneet tapaturmat ja niiden hoitoonohjaus. Lapsen sairaanhoito ja vapaa-ajalla sattuneiden tapaturmien hoito kuuluvat huoltajille ja terveyskeskukseen. Terveydenhoitaja osallistuu yhteisölliseen hyvinvointiryhmään.

Terveydenhoitaja on koululla kaikkina arkipäivinä.

Terveydenhoitaja: Sari Pietarinen, puh. 050 312 4448, sari.pietarinen@vantaa.fi

Hammashoito

Osoite: Ollaksentie 29B, 01690 Vantaa
Puh. 839 35300

Särky- ym. akuuteissa tilanteissa vanhemmat voivat varata itse lapselleen ajan hammashoitolaan keskitetyn ajanvarauksen kautta p. 09 839 35300