Rekolan koulu

Kartta Viesti Ylläpidolle Kuvakierros koulussa Historian havinaa
 
Etusivu Toiminta Koulun säännöt
Koulun järjestyssäännöt
Kirjoittanut Administrator   
05.04.2009 17:40

Koulumme järjestyssäännöt ja seuraamukset on päivitetty 2010

Koulumatkalla

 • Saavun kouluun ajoissa lukujärjestykseni mukaan. Sisään tulen kellojen soidessa. (Jos pakkasraja -200C  -astetta ylittyy, minulla on lupa tulla suoraan luokkaan.)
 • Koulumatkani kuljen rauhallisesti, varovaisesti ja noudattaen hyviä tapoja. Olen reilu kaveri myös koulumatkalla.
 • Saavun kouluun jalkaisin tai toiselta luokalta lähtien halutessani polkupyörällä tai potkulaudalla.
 • Koulumatkalla noudatan tieliikennesääntöjä. Esim. Pyöräillessäni käytän kypärää.    
 • Pimeällä käytän heijastinta ja pyörässä valoja.
 • Pyöräni tai potkulautani säilytän pyörätelineessä lukittuna. Koulu ei vastaa kulkuvälineestäni.
 • Kouluun en tuo vaarallisia esineitä tai aineita.
 • Kouluun saapuessani laitan kännykän äänettömäksi ja suljen musiikkilaitteet.  Kännykän ja musiikkilaitteiden käyttö ja käsittely on koulupäivän aikana kielletty, ja ne ovat mukana omalla vastuulla.
 • Tuon makeisia ja rahaa kouluun vain silloin, kun siitä on sovittu opettajan kanssa.

 Koulupäivä

 • Koulupäivän aikana noudatan hyviä käytöstapoja.  En kiroile.
 • Tervehdin koulun henkilökuntaa sekä kouluun tulevia vierailijoita.
 • Kuljen käytävässä ja luokassa kävellen ja meluamatta. Annan tietä muille kulkijoille.
 • Laitan vaatteet naulakkoon ja kengät siististi naulakon alle.
 • Tunnin päättyessä menen reippaasti ulos.
 • Vältän turhaa oleskelua käytävillä.

Oppitunnilla

 • Välitunnin jälkeen menen viivyttelemättä omaan luokkaani ja valmistaudun oppitunnille.
 • Oppitunnilla noudatan opettajan ohjeita sekä yhteisesti sovittuja sääntöjä.
 • Annan toisille työrauhan myös opettajan poissa ollessa.
 • Opettajalla on oikeus takavarikoida tuntia häiritsevä esine koulupäivän ajaksi.
 • Käsittelen koulun välineitä ja oppimateriaalia huolella ja säästäen.
 • Siivoan jälkeni enkä roskaa tahallisesti.

Ruokasalissa

 • Valitsen paikkani viivyttelemättä, sillä ruokasalissamme on välillä ruuhkaa.
 • En puhu ruokaa ottaessani.
 • Keskustelen kaverin kanssa rauhallisesti.
 • Syön lautasen tyhjäksi noudattaen hyviä ruokailutapoja. Siistin paikkani ja lautaseni lähtiessäni.
 • Kiitän ruuasta keittiön henkilökuntaa.

Pihalla

 • Pyöräily ja potkulautailu koulun pihalla on kielletty.  Talutan pyörän ulkoportilta telineeseen ja päinvastoin.  En vahingoita toisten kulkuvälineitä.
 • Valliherran ja kukkulan kuninkaan leikkiminen lumipenkoilla on kielletty.
 • Heitän lumipalloja vain kentällä olevaa lautaseinää vasten enkä mene heittäjien ja lautaseinän väliin.
 • Lautaseinällä saan kiipeillä vain lumettomana aikana.
 • Puut ja istutukset jätän rauhaan.
 • Pidän koulun piha-alueen ja WC:t siistinä. Roskat vien roska-astioihin.
 • Potkin palloa vain kentällä.
 • Jäämäessä liu’un yksi kerrallaan kyykyssä tai istuen.
 • Muistan myös välitunnilla, että koulussamme ei kiusata ketään.
Rangaistukset ja seuraamukset

(Perusopetuslaki 21.8.1998/628, Perusopetusasetus 20.11.1998/852)

Lähtökohtia rangaistuksille ja koko koulun toiminnalle:
1) oppilaan tehtävä on oppia ja opiskella,
2) opettajan ja muun henkilökunnan tehtävä on luoda mahdollisimman hyvät puitteet opiskelulle.
3) turvallinen ja rauhallinen opiskeluympäristö on positiivisen opiskelun välttämätön edellytys ja
4) opettaja on virkamies, jota ei saa vastustaa, mutta ennen kaikkea vastuullinen aikuinen, jonka ohjeita on joka tilanteessa noudatettava, jotta turvallisuus ja työrauha säilyisivät koulussa. Toiminnan lähtökohta on siis se, että turvallisuus ja työrauha säilyvät aina  -tarvittaessa rangaistusten ja kurinpitomenettelyn avulla.

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä tai menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus.

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan myös määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan.

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.

Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan tai koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus tai toiminta kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi.

Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia.

Opettajan puhuttelu tai huomautus

Oppilaan toiminnan epäkohdat huomannut opettaja huomauttaa asiasta oppilaalle tai tarvittaessa puhuttelee oppilasta ja ohjaa käytöstä parempaan suuntaan.

 • ei kirjata muistiin, mutta saatetaan tiedoksi luokanopettajalle tai ryhmäohjaajalle
 • käyttö: lievät rikkeet

Luokanopettajan puhuttelu

 • luokanopettaja tai ryhmäohjaaja puhuttelee oppilasta ja ohjaa hänen käytöstään parempaan suuntaan
 • kirjataan rangaistuskirjaan, tieto kotiin
 • käyttö: toistuvat rikkeet

Jälki-istunto

 • oppilaan rikkoessa selvästi koulun järjestyssääntöjä, hänelle määrätään korkeintaan 2 oppitunnin mittainen jälki-istunto asian vakavuuden mukaan
 • kirjataan rangaistuskirjaan, tieto kotiin jälki-istuntolomakkeella, joka palautetaan allekirjoitettuna jälki-istuntotilaisuuden valvojalle
 • jälki-istuntoa valvova opettaja voi puhutella oppilasta istunnon aikana
 • jälki-istunto voidaan suorittaa myös työpalveluna, mikäli opettaja katsoo sen paremmin sopivan kyseisen rikkeen rangaistukseksi esim. töhertely

Luokasta poistaminen

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan (perusopetuslaki 36§). Oppilas määrätään ensisijaisesti käytävään luokan oven eteen jatkamaan työskentelyään siellä, jotta hän ei jää ilma valvontaa.

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa oppilas, joka ei noudata edellä kuvattua poistumismääräystä sekä luokasta poistamisen että opetuksen epäämisen kohdalla. Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, on oikeus käyttää "sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen". (perusopetuslaki 36 b §)

Opetuksen epääminen

Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. (perusopetuslaki 36§)

Rehtorin puhuttelu

 • Vakavissa järjestyssääntörikkomuksissa tai asian laadun muuten niin vaatiessa
 • kirjataan rangaistuskirjaan, tieto kotiin

Kirjallinen varoitus

 • törkeä järjestyssääntöjen rikkominen, opettajan fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen, pahoinpitely, ellei se ole poliisiasia
 • rehtori tekee kirjallisen päätöksen
 • huoltajan kuuleminen

Oppilaan määräaikainen erottaminen

 • opetuslautakunta päättää oppilaan erottamisesta perusopetuksen johtajan esityksestä
 • käyttö: oppilaan koulunkäynti vaarantaa muiden turvallisuuden

Opettajaan kohdistuva rikkomus tuodaan suoraan rehtorille rangaistavaksi, samoin teot, jotka voivat mennä poliisitutkintaan. Mikäli oppilaan teko tulee rangaistavaksi viranomaisen taholta, ei koulun rangaistusmenettelyjä käytetä.

Viimeksi päivitetty 02.09.2010 15:32
 


Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia

Kirjauduvk. 39SYYSKUU2019

 
TIISTAI
24
Alvar, Auno

MIELIPITEESI ?

Paras ajankohta vanhempainillalle olisi?