Leppäkorven koulu

Lukuvuositiedote 2015-2016

Kuvia akoulusta

Oppilashuolto

Eduskunta on säätänyt oppilas- ja opiskelijahuoltolain, joka on otettu käyttöön kaikissa perus-kouluissa 1.8.2014 alkaen. Lain tarkoituksena on edistää kouluympäristön hyvinvointia ja tur-vata oppilaille heidän tarvitsemansa tuki oppimiseen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyen. Hyvinvointityö kuuluu jokaiselle koulun työntekijälle ammattinimikkeestä riippumatta.

Kouluympäristön yleiseen hyvinvointiin liittyviä asioita koululla käsittelee yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR). Yhteisölliseen hyvinvointiryhmään kuuluvat rehtori, koulupsykologi, koulu-kuraattori, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja sekä tarvittaessa erikseen sovitusti oppilaiden ja huoltajien edustajat. Kouluyhteisön yleisen hyvinvointityön tärkeitä toiminnan kohteita ovat mm. oppilaiden osallisuuden vahvistaminen, kodin ja koulun välinen yhteistyö sekä yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.

Yksittäisen oppilaan oppilashuollollisen asian käsittelyyn ja tuen suunnitteluun kootaan tarvit-taessa monialainen asiantuntijaryhmä. Ryhmä kootaan yhteistyössä huoltajien ja oppilaan kanssa. Koulun työntekijöistä ryhmään osallistuu asiasta riippuen esim. luokanopettaja, erityis-opettaja, koulukuraattori, koulupsykologi ja/tai kouluterveydenhoitaja.

Uuden lain hengen mukaista on, että lapsen asioita hoidetaan entistä vahvemmin yhteistyössä hänen itsensä, teidän huoltajien ja koulun henkilöstön kanssa. Lapsen omat toivomukset ja mielipiteet otetaan aiempaa vahvemmin huomioon häntä koskevissa asioissa.

Oppilaalla on edelleen mahdollisuus käyttää koulukuraattorin, koulupsykologin sekä kouluterveydenhoitajan palveluita ja ensimmäisen tapaamisen järjestymistä on laissa pyritty nopeuttamaan. Tapaamisessa oppilas voi luottamuksellisesti keskustella asioistaan kahden kesken. Oppilaalla on uuden lain mukaan oikeus käyttää näitä oppilashuollollisia palveluita huoltajan sitä estämättä.

Ankkuri