Leppäkorven koulu

Lukuvuositiedote 2015-2016

Kuvia akoulusta

Erityisopetus

Osa-aikainen erityisopetus

Oppilaalle, jolla on oppimiseen liittyviä vaikeuksia, koulu järjestää osa-aikaista erityisopetusta. Opetus järjestetään erityisopettajan ja luokanopettajan yhteistyönä samanaikais-, pienryhmä- tai yksilöopetuksena. Oppilaalle laaditaan tarvittaessa oppimissuunnitelma yhteistyössä huoltajien, luokanopettajan ja tilanteen mukaan eri oppilashuollon henkilöiden kanssa. Koulussamme työskentelee lukuvuonna 2016-17 kaksi erityisopettajaa. Erityisopettaja Annika Zitting työskentelee 1.-3.-luokkalaisten kanssa ja erityisopettaja Päivi Viljamaa 4.-5.-luokkalaisten kanssa.

Kolmiportainen tuki

Kaikki oppilaat kuuluvat yleisen tuen piiriin. Koulutyössä huomioidaan kaikkien oppilaiden edellytykset ja tarpeet. Yleisen tuen tukimuotoja ovat esim. palkkitunnit ja tukiopetus. Tarvittaessa oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa.

Jos yleisen tuen muodot eivät ole riittäviä, laativat luokanopettaja ja erityisopettaja pedagogisen arvion. Arvio käsitellään koulussa moniammatillisesti ja oppilas siirtyy tehostettuun tukeen. Tehostettu tuki suunnitellaan yksilöllisesti ja se on luonteeltaan vahvempaa ja säännöllisempää kuin yleinen tuki. Tehostetussa tuessa osa-aikaisen erityisopetuksen rooli vahvistuu. Oppilaalle laaditaan myös oppimissuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa. Tehostetun tuen vaiheessa opiskelun ja tukitoimien järjestelmällinen suunnittelu tukee oppilaan oppimista, kasvua ja kehitystä.

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Oppilaalle laaditaan pedagoginen selvitys, jonka laadinnassa voidaan hyödyntää erilaisia asiantuntijalausuntoja. Pedagoginen selvitys käsitellään koulussa moniammatillisesti. Ennen erityisen tuen päätöksen tekemistä huoltajia kuullaan ja päätöksen erityisen tuen alkamisesta tekee aluepäällikkö.

Leppäkorven koulussa erityinen tuki järjestetään pienryhmässä ja/tai yleisopetuksen ryhmässä. Oppilaan saama tuki määritellään oppilaskohtaisesti HOJKS:ssa. Oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, laaditaan oppimissuunnitelman sijasta HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) yhteistyössä huoltajien kanssa.

Ankkuri