Kyniä

Kartanonkosken koulu

Koko koulu tanssii!

Kartanonkosken koulussa alkoi elokuussa 2009 projekti, jonka tavoitteena oli tuoda tanssi jokaisen koulun oppilaan kokemusmaailmaan. Koko koulu tanssii! oli Vantaan kaupungin kulttuuripalvelujen käynnistämä hanke, joka toteutettiin yhteistyössä Tanssiteatteri Raatikon ja Teatterikorkeakoulun tanssi- ja teatteripedagogiikan laitoksen sekä Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen kanssa. Projektin rahoitus tuli opetusministeriön rahoittamasta Taikalamppu -hankkeesta, jossa Vantaan kaupunki oli mukana, myös rahoittajana.

Hankkeen tarkoituksena oli tanssin sisällyttäminen koulun opetussuunnitelmaan niin, että jokainen koulun oppilas sai säännöllistä, pitkäjänteistä ja korkeatasoista tanssin opetusta. Tavoitteena oli se, että oppilaille muodostui myönteinen suhde omaan kehoonsa ja sen ilmaisullisiin mahdollisuuksiin, ja että tanssista, ja kehollisesta ilmaisusta, tulisi luonteva osa koko kouluyhteisön elämää. Toiminta perustui käsitykselle, jonka mukaan kehotietoisuus ja oman kehon tuntemus tukee identiteetin ja itsetunnon kehitystä, ja auttaa ihmistä tunnistamaan niin omia, kuin toistenkin tunteita ja tuntemuksia. Kehotietoisuus on näin väylä toisten ymmärtämiseen ja yhteisöllisyyteen. Yhteinen luova, taiteellinen, kokonaisvaltainen toiminta kouluyhteisössä rakentaa koulun ilmapiiriä kohti hyväksyvää avoimuutta, jossa omia tunteita on mahdollista ilmaista rakentavasti. Tavoitteena oli siis koko koulun kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Hankkeella oli päätoiminen tanssinopettaja, jonka vastuulla oli toiminnan suunnittelu yhteistyössä koulun opettajakunnan kanssa, sekä tanssinopetuksen toteuttaminen. Lisäksi tanssinopetusta toteutettiin Tanssiteatteri Raatikon taiteilijaopettajat sekä tanssinopettajaopiskelijat Teatterikorkeakoulusta. Tanssinopetus integroitiin muiden taideaineiden ja liikunnan opetukseen, ja hankkeen aikana toteutettiin poikkitaiteellisia taideprojekteja jokaisen luokan kanssa. Jokainen oppilas sai tanssinopetusta ammattitaitoisen tanssinopettajan ja -taiteilijoiden johdolla. Taiteilijavieraat toimivat yhdessä koulun opettajakunnan ja tanssinopettajan kanssa, niin että toiminnasta tuli pitkäjänteistä ja tavoitteellista.

Oppilaiden ja koulun opettajien kokemuksia tanssista taltioitiin koko hankkeen ajan. Tutkimustyötä toteutettiin Teatterikorkeakoulusta käsin professori Eeva Anttilan johdolla. Tarkoituksena oli, että koko kouluyhteisö osallistui myös tutkimusaineiston tuottamiseen, ja että opettajat osallistuivat myös aineiston tulkintaan. Kyse oli ns. kollaboratiivisesta toimintatutkimuksesta, jossa tietoa tuotettiin demokraattisesti yhteisöstä käsin ja yhteisöä varten. Tutkimusprojektin päämääränä oli kuitenkin myös edistää tanssin ja taiteen asemaa yleissivistävässä koulussa ja yhteiskunnassa laajemminkin.