Kyniä

Kartanonkosken koulu

KARTANONKOSKEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT


Sääntöjen tarkoituksena on taata kaikille rauhallinen ja turvallinen koulutyö sekä viihtyisä työskentely ympäristö. Sääntöjä tulee noudattaa. Järjestyssäännöistä keskustellaan oppilaiden kanssa vuosittain ja tarvittaessa voidaan tehdä luokkakohtaisia lisäohjeita.

Kaikkia rakennuksen käyttäjiä koskevat säännöt

1. Sisätiloissa liikutaan vain sukkasillaan tai sisäkengillä. Ulkokengät riisutaan eteisessä, kengät ja muut ulkoiluvarusteet säilytetään niille osoitetuissa paikoissa naulakoissa tai oppilaan omassa kaapissa.

2. Koulun omaisuudesta tulee kaikkien huolehtia. Koulussa jokaisen oppilaan ja aikuisen tulee toimia siten, että koulukiinteistö ja irtaimisto säilyvät hyvässä kunnossa. Vastuu koulun yleisestä siisteydestä ja viihtyisyydestä kuuluu kaikille koulun kaikissa tiloissa. Huolehdi tavaroistasi pitämällä ne järjestyksessä ja niille varatuissa paikoissa.

3. Toimi ympäristöä huomioivalla ja säästävällä tavalla.

4. Tupakointi ja tupakkatuotteiden sekä päihteiden käyttö on ehdottomasti kielletty kouluaikana ja koulun alueella.

Kaikkia oppilaita koskevat säännöt

5. Kouluaikaan kuuluvat oppi-, väli-, ruoka- ja taukotunnit ja kaikki koulun järjestämät tilaisuudet. Opintoretkillä noudatetaan koulun järjestyssääntöjä. Kouluaikana ei saa poistua koulun alueelta.

Koulualueeseen kuuluu koulurakennus ja koulun piha-alueet. Koulualue rajoittuu pohjoisessa puistoalueeseen, idässä Tilkuntiehen, etelässä puisto- ja parkkialueeseen ja lännessä Promenadiin (ns. koivukujaan). Välituntialue on koulun hiekkapiha rajoittuen Tilkuntiehen ja toisessa päässä päiväkodin pihaan. Välituntialue on aidattujen alueiden sisäpuoli. Välituntialueeseen kuuluu myös kaupungin aidattu kenttä, jonka käytöstä on laadittu erilliset ohjeet.

1. Kunnioita kaikkien kouluyhteisön jäsenten työrauhaa niin luokkahuoneessa kuin rakennuksen muissakin tiloissa.

2. Liiku aina koulun käytävillä rauhallisesti ja hiljaisesti huomioiden muiden oppitunnit. Juokseminen on kielletty koulurakennuksessa muualla kuin liikuntasalissa liikuntatunnin aikana.

3. Käytä kulkemiseen sitä ovea, josta olette sopineet opettajasi kanssa.

4. Älä kiroile, kiusaa, nimittele, hauku, töni, lyö tai potki toisia.

5. Muista tervehtiä, kiittää ja antaa toisille puheenvuoro.

6. Epäterveelliset välipalat eivät ole sallittuja koulupäivän aikana. Kouluruokailun aikana syödään ainoastaan koulun tarjoamaa ruokaa. Terveellinen välipala syödään koulun ruokalassa välipalavälitunnilla.

7. Olet oppivelvollinen. Huoltajan tulee ilmoittaa poissaolosta luokanopettajalle tai ryhmänohjaajalle.Korkeintaan kolmen päivän poissaoloon pyydetään lupa luokanopettajalta tai ryhmänohjaajalta, pidempiin poissaoloihin luvan myöntää rehtori. Kotiinlähtöön sairastumisen takia pyydetään lupa terveydenhoitajalta tai opettajalta. Kts. myös kohdat Poissaoloista ilmoittaminen ja poissaolohakemus lukuvuositiedotteesta.

8. Tule kouluun sekä oppitunneille ajoissa. Myöhästymisistä ja poissaoloista tulee merkintä Wilmaan.

9. Huolehdi kotitehtävistäsi ja pidä koulutarvikkeet mukanasi. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan lisäksi määrätä koulupäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan kotitehtäviään. Kts. myös kohdat Kotiläksyt ja -tehtävät ja Läksyparkki lukuvuositiedotteesta.

10. Kouluun ei saa tuoda teräaseita, lyömäaseita, asejäljitelmiä (replika-aseet), leikkipyssyjä, muovikuula-aseita tai kemikaaleja eikä muitakaan vaaralliseksi katsottavia esineitä tai aineita. Opettajalla ja rehtorilla on oikeus ottaa haltuun toisen vahingoittamiseen tai uhkailuun soveltuvat esineet ja aineet.

11. Toisten tavaroiden ottaminen tai niihin koskeminen ilman omistajan lupaa on kiellettyä. Myös toisen omaisuuden turmeleminen on kiellettyä. Omien lelujen ym. arvoesineiden tuominen kouluun on kokonaan oppilaan omalla ja hänen vanhempiensa vastuulla.

12. Kännykkää saa käyttää koulussa vain opettajan luvalla. Kännykkä on suljettava oppituntien ajaksi.

13. Koulun tietokoneiden käyttöä koskee erillinen Vantaan kaupungin ohjeistus, jonka noudattamiseen sitoutuvat käyttäjäsopimuksen allekirjoituksella.

14. Kolmasluokkalaiset ja sitä vanhemmat oppilaat saavat pyöräillä koulumatkansa. Kypärän käyttöä suositellaan. Potkulaudat, skeittilaudat ym. säilytetään ulkona pyörätelineessä koulupäivän aikana oppilaan ja huoltajan omalla vastuulla.

15. Koulupäivän päätyttyä on lähdettävä heti kotiin. Koulurakennukseen tai pihalle ei saa jäädä oleilemaan.

Välituntisäännöt

Oppilaat viettävät välitunnit pääsääntöisesti ulkona, joten pukeutumisen tulee olla säänmukainen. Piha ja välituntialueeksi on tarkoitettu aidattujen alueiden sisäpuoli. Nurmikkoalueet ja kukka-penkit eivät ole leikkipaikkoja. Latvan oppilailla voi olla välitunnit sisällä. Välitunneilla ei saa poistua koulun alueelta.

1. Riisu ulkokenkäsi eteisessä ja liiku sisällä sisäkengillä tai sukkasilla.

2. Sisävälitunnilla on huomioitava, että käytävillä on pystyttävä kulkemaan esteettä.

3. Mene ulkovälitunnille reippaasti säänmukaisesti pukeutuneena.

4. Välituntialueelta ei saa poistua ilman lupaa. Pyörätelineet/mopoparkkialueet eivät ole leikki-/oleskelualuetta.

5. Pyöriä, potkulautoja, rullaluistimia, ym. ei saa käyttää koulupäivän aikana ellei siitä ole erikseen sovittu.

6. Koripallorenkaissa ei saa roikkua eikä puuseinällä kiipeillä.

7. Hiekkalaatikolla ja sen lähialueella saavat olla vain esi - 2.-luokkalaiset, eivät muut.

8. Kivien, hiekan, keppien, lumipallojen, ym. heittely ja kasvien repiminen on kiellettyä.

9. Jalkapalloa saa pelata/käyttää vain kentällä (talvella maalien luona kentän läheisyydessä).

10. Pihavälineet ovat kaikkien oppilaiden yhteisessä käytössä, vuoroa odotetan laskien 0-100.

11. Poistumisportailla oleskelu on kielletty välitunnin aikana.

12. Latvan oppilaat saavat käyttää matkapuhelinta välitunneilla, mutta EI ruokailussa. Juuren ja Rungon oppilaat eivät saa koulupäivän aikana käyttää matkapuhelimia.

13. Valvojan tehtävänä on puuttua kiusaamiseen. Kerro siis rohkeasti valvojalle, jos havaitset kiusaamista.

Välipalavälitunnilla klo 14.15 (Runko ja Latva) sisävalvojat valvovat myös välipalan syöjiä.

Välipalan voi ostaa koulun ravintolasta tai tuoda kotoa. Välipalaa syödään vain Herkkulassa. Välipalasta on ohjeet järjestyssäännöissä.

Kaikki Latvan välitunnit ovat sisävälitunteja, mutta oppilaiden toivotaan käyvän myös ulkona. Latvan oppilaat voivat viettää välitunteja aulassa sekä Karuna ja Inkala soluissa. Muista solutiloista kuitenkin pitää poistua sisävälituntienkin ajaksi. Juuri ja Runko menevät aina ulos, elleivät oppilaat ole syömässä välipalaa.

Välituntivälinelainaamon säännöt

1. Jonotan maton reunalla, jotta välitunnille menijät mahtuvat kulkemaan ovesta.
2. Yhteisiä välineitämme saavat lainata kaikki. Jokaisella luokalla on viisi lainauskorttia, joilla lainaavat jonossa ensimmäiseksi. Toiminnan nopeuttamiseksi ilman lainauskorttia lainaavat aina jonon hännille.
3. Annan lainaamon työntekijöille työrauhan enkä etuile, tungeksi ovelle tai ota tavaraa omin luvin.
4. Palautan lainaamani välineet lainaamoon, myös käytössä rikkoutuneet jotta tiedetään mitä pitää hankkia lisää.

Rungon oppilaat lainaavat ripeästi välitunnin alussa ja Juuren oppilaat sen jälkeen. Isot eivät jää norkoilemaan käytäville, jotta pienet uskaltavat tulla lainaamaan. Välitunnin ajan lainaamo pidetään kiinni ja avataan kellon soidessa välineiden palautusta varten.

LATVAN VÄLITUNTILIIKUNTASÄÄNNÖT ULKONA

1. Välituntivalvoja aukaisee ulkoliikuntavaraston, jossa on kärryssä Latvan ulkovälitunneille välineitä.
2. Kärryssä on: 3 koripalloa, 3 piha jalkapalloa, 2 tennispalloa heittämistä varten, 1 petankkipeli, 2 pitkää hyppynarua, 6 twistiä, 1 mölkky.
3. Lainaaja palauttaa välineet takaisin kärryyn, joka voi olla sovitusti ulkoliikuntavaraston edessä.
4. Jos joku väline menee rikki tai häviää, tee välittömästi ilmoitus valvojalle. 5. Pidetään yhdessä huolta pienestä välineistöstä!

KENTÄN VÄLITUNTISÄÄNNÖT TALVELLA

KOULUN KURINPITO- JA RANGAISTUSKÄYTÄNTÖ

OPETTAJAN PUHUTTELU

JÄLKI-ISTUNTO

LUOKASTA POISTAMINEN

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan (perusopetuslaki 36§). Kartanonkosken koulussa oppilas siirtyy tässä tilanteessa käytävään ko. luokan ikkunan eteen jatkamaan työskentelyään valvotusti. Oppilas voidaan myös lähettää ns. Paussiopettajan luokkaan. Paussi-opettajat ovat KiVa Koulu -tiimin jäseniä.

OPETUKSEN EPÄÄMINEN

Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. (perusopetuslaki 36§)

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa oppilas, joka ei noudata edellä kuvattua poistumismääräystä sekä luokasta poistamisen että opetuksen epäämisen kohdalla. Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, opettajalla ja rehtorilla on oikeus käyttää "sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen". (perusopetuslaki 36 b §)

Rehtorin puhuttelu

Kirjallinen varoitus

Oppilaan määräaikainen erottaminen