Oppilashuolto

Toimiva arki on parasta oppilashuoltoa. Siihen kuuluvat turvalliset oppitunnit ja välitunnit, kouluruokailu, tilojen puhtaus jne. Täten oppilashuolto on kaikkien koulussa työskentelevien tehtävä.

Luonteva yhteydenpito huoltajien ja opettajien välillä luo pohjan hyvälle oppilaantuntemukselle, joka taas on peruste yhteisöllisen hyvinvointiryhmän (YHR) työlle. YHR, johon kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, opettajaedustajat, koulukuraattori, – psykologi ja -terveydenhoitaja, kokoontuu viikoittain. Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan asian ympärille arvioiden ja vahvistaen yhteistyössä opettajan ja huoltajan kanssa yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeen.