Arviointi

Luokkien 1. – 4. arviointi

 

Luokkien 7. – 9. arviointi

Lukuvuosi on Hämenkylän koulussa jaettu neljään jaksoon. Jakson päättyessä lukujärjestys muuttuu ja päättyvät kurssit arvioidaan. Lukuvuoden aikana oppilas saa siis neljä jaksotodistusta. Kussakin jaksotodistuksessa näkyvät kaikki siihen mennessä yläkoulussa kertyneet kurssiarvosanat. Käyttäytymisen arvio kirjataan 2. ja 4. jaksotodistukseen.

Aineenopettajat antavat oppilaille kurssien aluksi tiedot kurssien arviointiperusteista. Jaksoarviointi on aineittain opetussuunnitelmassa ilmoitettavalla tavalla pohjana päättöarvioinnille. Päättöarvioinnin perusteet ovat valtakunnalliset ja niihin voi tutustua esimerkiksi Opetushallituksen sivuilla www.edu.fi.

Jaksoarvioinnin arvosanoista Z ja 4

 • Oppilas saa todistukseen arvosanan Z, jos päättyneestä kurssista puuttuu suorituksia.
 • Jos todistuksessa on arvosana 4, kurssi on hylätty (esim. hylätty koe tai muu keskeinen suoritus) tai kurssin suorituksesta puuttuu oleellinen osa.
 • Aineenopettaja suunnittelee ja määrää täydentävän suorituksen ja aikataulun.
 • Jos rästejä ei ole seuraavaan jaksotodistukseen mennessä suoritettu, seuraa kirjallinen huomautus suorittamattomista kursseista ja huoltajalle annetaan tieto kesäkoulusta tai vuosiluokalle jäämisen vaarasta. Kesäkoululla tarkoitetaan koulussa järjestettävää, valvottua opiskelua kesäkuun alkuviikkoina. Oppilaat, joille on lukuvuodelta kertynyt hylättyjä tai lisänäyttöä vaativia kursseja, tekevät kesäkoulun aikana opettajien heille määräämiä tehtäviä.

Käyttäytymisen arviointi ja käyttäytymisen arvosanan muodostuminen

Osana koulun opetussuunnitelmatyötä on luotu käyttäytymisen arvioinnin kriteerit, ja koulun johtokunta on ne hyväksynyt kevätlukukaudella 2008. Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä noudattaa sääntöjä ja annettuja ohjeita. Jokainen opettaja arvioi oppilaan käyttäytymistä omassa oppiaineessaan. Opettajien antamien arvioiden perusteella määräytyy lukuvuoden käyttäytymisen arvosana, joka näkyy keväällä neljännen jakson jaksotodistuksessa.

10

 • noudattaa aina hyviä käytöstapoja ja sääntöjä
 • kannustaa muitakin myönteiseen ja vastuulliseen suhtautumiseen
 • toimii edistääkseen hyvää luokkahenkeä
 • on rehellinen ja luotettava
 • toimii vastuullisesti ja rikkeettömästi

9

 • noudattaa hyviä käytöstapoja ja sääntöjä
 • asennoituu myönteisesti ja kannustavasti
 • tukee hyvää luokkahenkeä omien edellytystensä pohjalta
 • on rehellinen ja luotettava
 • toimii vastuullisesti ja hoitaa asiansa ajallaan

8

 • noudattaa yleensä hyviä käytöstapoja ja sääntöjä
 • asennoituu myönteisesti koulunkäyntiin
 • ottaa huomioon toiset ihmiset
 • on rehellinen
 • toimii vastuullisesti ja hoitaa asiansa ajallaan

7

 • käytöstapojen ja sääntöjen noudattamisessa puutteita
 • asennoituu ajoittain negatiivisesti tai välinpitämättömästi koulunkäyntiin
 • vaikeuksia toisten huomioon ottamisessa
 • saa rangaistuksia
 • tarvitsee ohjaamista vastuullisuuteen

6

 • käytöstapojen ja sääntöjen noudattamisessa selkeitä puutteita
 • asennoituu negatiivisesti tai välinpitämättömästi koulunkäyntiin
 • ei kykene ottamaan huomioon toisia, esimerkiksi kielenkäytössä usein huomauttamista
 • saa usein rangaistuksia eikä muuta toimintatapojaan
 • tarvitsee jatkuvasti ohjaamista vastuulliseen toimintaan

5

 • käytöstavat ja sääntöjen noudattaminen erittäin puutteellista kaikista toimenpiteistä huolimatta
 • asenne koulunkäyntiin kielteinen
 • ei ota toisia huomioon, kielenkäyttö epäasiallista ja toiminta häiritsevää
 • jatkuvia laiminlyöntejä ja rangaistuksia
 • ei toimi vastuullisesti ohjauksesta huolimatta