Koulun järjestyssäännöt

Tavoitteet

Järjestyssääntöjen tavoitteena on luoda viihtyisä ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö sekä turvata työrauha. Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun alueella sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

Oppilaan tulee suorittaa tehtävänsä tunnollisesti, käyttäytyä asiallisesti, käsitellä omaisuutta huolellisesti ja suhtautua toisiin ihmisiin kunnioittavasti sekä noudattaa järjestyssääntöjä.

Koulualue ja -aika

Koulualueen kartta on nähtävissä koulun ilmoitustaululla.

Kouluaika on koulun päivittäinen työaika välitunteineen sekä kaikki kouluun liittyvät koulun ulkopuoliset tilaisuudet ja retket.

Oppilaan on kouluaikana pysyttävä koulun alueella. Poistua saa ainoastaan opettajan luvalla.

Kouluaikana tulee käyttäytyä kenenkään turvallisuutta vaarantamatta.

Kulkuneuvot jätetään koulupäivän ajaksi niille erikseen varatuille paikoille.

Käytävillä liikutaan ja toimitaan rauhallisesti. Käytävillä istuttaessa on varmistettava, että kaikki pääsevät esteettä kulkemaan.

Lumipallojen tekeminen ja heittäminen on kielletty.

Oppitunnit

Oppitunneille saavutaan ajoissa opiskeluvälineet ja kirjat mukana.

Jokaisella oppilaalla on oikeus työrauhaan ja jokainen on omalta osaltaan myös vastuussa omasta ja toisten opiskelusta.

Kaikenlainen toisen oppilaan kiusaaminen, niin fyysinen kuin henkinenkin, on ehdottomasti kiellettyä.

Henkisen tai fyysisen väkivallan käytöstä tai muusta kouluyhteisön jäsentä vahingoittavasta toiminnasta on viipymättä ilmoitettava opettajalle, luokanvalvojalle tai rehtorille.

Oppitunneilla noudatetaan opettajan ohjeita ja annetaan kaikille työrauha.

Päivänavauksesta myöhästynyt oppilas odottaa luokan ulkopuolella päivänavauksen ajan.

Tunneilla ei pidetä ulkovaatteita eikä päähineitä. WC:ssä asiointi hoidetaan välituntien aikana, ei kesken oppitunnin. WC-tiloissa käydään yksitellen.

Oppitunnin päätteeksi jokainen huolehtii omalta osaltaan, että luokka jää siistiksi.

Opettajalla on oikeus jättää oppilas tekemään laiminlyödyt tehtävät koulun jälkeen tunnin ajaksi.

Tunneilla ei syödä eikä juoda eikä käytetä elektronisia laitteita. Kännykän käyttö oppitunnin aikana on kielletty. Kuvaaminen tai nauhoittaminen ilman kuvattavan lupaa on kielletty. Luvan kuvaamiseen ja nauhoittamiseen antaa koulun rehtori, luokanvalvoja tai opettaja.

Yleinen siisteys ja viihtyvyys

Jokainen on velvollinen huolehtimaan omalta osaltaan koulun ja sen lähiympäristön siisteydestä. Roskat laitetaan roskakoreihin. Koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Jos oppilas vahingoittaa koulun tai toisen henkilön omaisuutta tahallisesti, hän on korvausvelvollinen. Aiheutuneesta vahingosta on viipymättä ilmoitettava rehtorille tai kansliaan.

Kouluun ei saa tuoda vahingollisia tai vaarallisia aineita tai esineitä. esim. tulentekovälineitä, laserkyniä tai veitsiä.

Ruokailu

Ruokalassa noudatetaan hyviä pöytätapoja ja siisteyttä sekä henkilökunnan ohjeita.

Ruokailuun tullaan vain omalla ruokavuorolla. Syönnin jälkeen annetaan tilaa muille. Pois lähdettäessä jokainen nostaa tuolinsa ylös ja katsoo, että pöytä jää siistiksi. Ulkovaatteita, päähineitä tai reppuja ei viedä ruokalaan.

Välipala-automaatista ostetut kuumat juomat nautitaan ruokalassa.

Tupakointi, päihteet ja huumeet

Tupakointi ja nuuskaaminen on kielletty kouluaikana. Tupakointi on rangaistava teko ja siitä lähetetään aina tieto kotiin. Alkoholia, huumeita tai muita päihteitä ei saa tuoda kouluun. Koulussa ja sen järjestämissä tilaisuuksissa on niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen kielletty. Alkoholin tai huumeiden hallussapidosta tai niiden vaikutuksen alaisena esiintymisestä ilmoitetaan viranomaisille.

Jälki-istunto

Oppilasta voidaan rangaista, jos hän rikkoo järjestyssääntöjä tai muuten käyttäytyy epäasiallisesti. Ennen rankaisemista on oppilasta kuultava sekä yksilöitävä rikkomus ja hankittava tarpeellinen selvitys. Oppilas voidaan jättää jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi kerrallaan. Jälki-istuntoon tullaan ajoissa huoltajan allekirjoittama lappu mukana. Jälki-istunnon siirtämisestä on sovittava etukäteen.

Muita määräyksiä

Erikoisluokissa (esim. auditorio, musiikkiluokka, atk-luokat, kirjasto, kotitalous, kuvataide, tekninen työ ja tekstiilityö) noudatetaan erikseen annettuja ohjeita.

Koulu ei vastaa oppilaan kouluun tuomasta omaisuudesta.

Koulun ilmoitustaululla voidaan rehtorin luvalla julkaista muitakin kuin koulun virallisia ilmoituksia.

Muilta osin noudatetaan perusopetusta koskevia säädöksiä ja määräyksiä, rehtorin ohjeita sekä hyviä tapoja.

Ilmoitus vaarallisten töiden tekemisestä ja perusteista

Valtioneuvoston asetuksen nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006) mukaan oppivelvollisen huoltajalle tulee ilmoittaa asetuksessa tarkoitetun vaarallisen työn tekemisestä ja sen perusteista.

Edellä mainitussa asetuksessa säädetään, että perusopetuksessa oppilaat voivat 7. vuosiluokasta lähtien opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä asetuksessa määriteltyä vaarallista työtä, jos työ on opetuksen toteuttamiseksi välttämätöntä ja se voidaan tehdä turvallisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että työvälineet ja suojaimet ovat oppilaalle sopivat ja turvalliset käyttää. Perusopetuksen vuosiluokilla 1–6 vaarallisten töiden tekeminen on kielletty.

Vaarallisella työllä tarkoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (302/2007) vahvistettua vaarallisten töiden esimerkkiluetteloa. Esimerkkiluettelossa vaaralliset työt on jaettu mekaanisiin, kemiallisiin, fysikaalisiin ja sähköisiin vaaratekijöihin, ruumiilliseen liikarasitukseen, biologisiin vaaratekijöihin ja eräisiin töihin. Perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 käytetään luonnontieteiden, käsityön, kuvataiteen ja kotitalouden opetukseen liittyvissä käytännön harjoitustöissä edellä mainituissa asetuksissa mainittuja koneita, laitteita ja työvälineitä sekä aineita ja valmisteita silloin, kun se voimassaolevan opetussuunnitelman ja sen tavoitteiden toteuttamiseksi on välttämätöntä. Käytännön harjoitustöitä tehdään opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa. Koulussa kiinnitetään erityisesti huomiota turvallisuuteen sekä työvälineiden sopivuuteen ja suojavälineisiin.

Lisätietoja antavat edellä mainittujen aineiden opettajat.