Poissaolot ja yhteydenpito

Jos oppilas on sairaana, huoltajan tulee ilmoittaa siitä jo samana päivänä luokanvalvojalle. Poissaolot voi kätevimmin selvittää Wilma-järjestelmän kautta. On muistettava, että Wilma-tunnukset on tarkoitettu vain huoltajien käyttöön, niitä ei saa luovuttaa oppilaille itselleen! Poissaolosta voi myös ilmoittaa soittamalla opettajainhuoneeseen (puh. 839 39103 ja 839 39104).

Jos oppilas joutuu sairauden tai muun syyn takia poistumaan koulusta ennen koulupäivän päättymistä, hänen on pyydettävä lupa ennen lähtöä koulun terveydenhoitajalta, opettajalta tai huoltajalta.

Lomailua kouluaikana on vältettävä. Jos oppilas kuitenkin on pois koulusta lukukausien aikana esimerkiksi lomamatkan takia, huoltaja vastaa oppilaan koulunkäynnistä ja vapautusta koulutyöstä tulee anoa hyvissä ajoin etukäteen. Lomaa anottaessa käytetään valmista loma-anomuskaavaketta, joka löytyy suoraan Wilmasta. Luokanvalvoja voi myöntää kolmen päivän vapaan, pidempiä vapaita huoltajan on anottava rehtorilta.

Jos oppilas on poissa anotun loman takia, huoltaja huolehtii koulunkäynnistä ja oppilaan tulee etukäteen selvittää aineenopettajilta, mitä aihepiirejä oppitunneilla poissaolon aikana käsitellään. Jos oppilas on koulusta poissa sairauden takia, hänellä on mahdollisuus kouluun palattuaan saada tukiopetusta. Oma-aloitteisuus on tärkeää: oppilaan tai huoltajien kannattaa lisätuen tarvetta havaitessaan ottaa yhteyttä opettajaan ja keskustella asiasta. Huoltaja saa opettajaan yhteyden Wilman kautta tai soittamalla, oppilas voi keskustella tukiopetuksen tarpeesta opettajan kanssa opetuksen yhteydessä tai vaikkapa oppitunnin jälkeen.

Jos oppilaalle kertyy luvattomia poissaoloja, hän joutuu tekemään läksyparkissa tai muulla opettajan määräämällä tavalla oppitunteja korvaavia tehtäviä ennen kuin kurssi voidaan kirjata hyväksytysti suoritetuksi.

Harrastuksen vuoksi koulusta aikaisemmin lähteminen

Perusopetuslain 35 pykälässä todetaan, että oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Lähtökohtana laissa siis on, että oppilaan harrastukset tulisi suunnitella siten, etteivät ne haittaa oppilaan koulutyötä. Oppilaat eivät kuitenkaan aina voi vaikuttaa harrastusryhmänsä harjoitusten ajankohtaan. Siksi tällaisessa tilanteessa on mahdollista hakea rehtorilta lupaa päästä lähtemään koulusta aikaisemmin, jotta ehtisi harjoituksiin.

Hakemus tällaisen luvan saamiseksi toimitetaan rehtorille kirjallisesti ja sen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Oppilaan on saatava valmentajaltaan tai vastaavalta harrastusryhmän vetäjältä kirjallinen, allekirjoitettu lausunto siitä, että oppilas kuuluu ko. harrastusryhmään ja milloin harjoituksissa on oltava paikalla. Tässä on oltava myös maininta, mihin päivämäärään asti ko. harjoitus järjestetään tuohon kellonaikaan.
  • Oppilaan on toimitettava selvitys siitä, millä aikataululla ja mitä liikennevälineitä käyttäen harjoitukseen koululta pääsee, nopeinta vaihtoehtoa käyttäen. Alle viiden kilometrin matkoilla sulan kelin aikana tämä yleensä tarkoittaa esim. polkupyörää, ei julkista liikennevälinettä. Bussilla tai muulla julkisella liikennevälineellä liikuttaessa selvitys tehdään HSL:n reittisuunnittelua käyttäen.
  • Hakemuksessa on oltava myös huoltajan nimi, allekirjoitus ja yhteystiedot.

Wilma-järjestelmän käyttäminen

Hämeenkylän koulun oppilaiden huoltajien on mahdollista saada käyttäjätunnus ja salasana koulun sähköiseen oppilastietojärjestelmä Wilmaan. Koulusihteerit luovat tunnukset kaikille halukkaille. Tunnukset on tarkoitettu huoltajan ja koulun väliseen yhteydenpitoon. Niitä ei saa luovuttaa oppilaille.

Wilman huoltajaliittymä mahdollistaa oppilaan poissaolojen ja suoritusten seuraamisen. Wilma-järjestelmässä on myös mahdollista lukea opettajilta tulevia viestejä sekä lähettää viestejä luokanvalvojalle ja aineenopettajille.

Wilman käyttö on helppoa:

1. Avaa selain ja kirjoita osoitekenttään Wilman osoite: https://wilma.edu.vantaa.fi

2. Kirjaudu saamallasi käyttäjätunnuksella ja -salasanalla. On tärkeää kirjoittaa tunnus ja salasana juuri siinä muodossa kuin paperissa lukee. (Esim. isoilla ja pienillä kirjaimilla on väliä). Salasanan voi vaihtaa ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä käytännöllisemmäksi. Tunnuksia ei kuitenkaan tule antaa oppilaiden käyttöön!

3. Wilmassa huoltaja voi tarkastella oppilaan suorituksia ja selvittää poissaoloja sekä lukea opettajilta tulleita viestejä. Wilman pikaviestitoiminnolla voi myös lähettää viestejä opettajille.

4. Muista kirjautua ulos lopetettuasi Wilman käytön.

Jos käyttäjätunnus- ja salasana-asioissa ilmenee ongelmia, yhteyttä voi ottaa koulusihteeri Pirjo Toivolaan (puh. 839 39107).